Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
<p class="text-align-justify">امیر کرامتی افزود: از این تعداد انشعاب واگذار شده، 339 فقره انشعاب آب شهری و 162 فقره نیز انشعاب روست
<p class="text-align-justify">مرادعلي پاشازاده با بیان اینکه يكي از مهم ترين فعاليت هاي حوزه بهره برداري در راستاي كاهش آب بدون درآ
<p class="text-align-justify">یداله سلطانی با بیان اینکه از اين تعداد حادثه بيشترين مورد به ترتيب مربوط به انشعابات با بيش از يك هز
<p class="text-align-justify">یداله سلطانی افزود: با این اقدام، این تعداد روستا تحت پوشش مستقیم خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار خواهند
<p class="text-align-justify">رئیس مرکز بهداشت شهرستان تکاب با ارسال نامه ای از مدیر امور آب و فاضلاب این شهرستان قدردانی کرد.<b